8. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine turističke namjene – Aroma Hotel na k.č.br. 5543/57, k.o. Klis