15. prosinca 2022.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje osnovne postaje elektroničke telekomunikacijske mreže ID 4I20b ST BRISTIVICA