1. veljače 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine i pomoćne građevine (bazen) na k.č.br. 124/5, k.o. Ruda