1. veljače 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine i pomoćnih građevina (tri bazena i natkrivene garaže), k.o. Kaštel Gomilica