11. lipnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na kat. čest. zem. 1173/23 k.o. Kaštel Kambelovac