27. ožujka 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 286/1 i 283/3, k.o. K. Štafilić