15. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 4350/1 (formira se od 4350), k.o. Žrnovnica