5. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine (Pr + 1) sa tri stana i pomoćne građevine na k.č.br. 1504/3 i 1505/4, k.o. Jelsa