23. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade „Bili brig A“ na dijelu k.č.br. 2858/2, k.o. Klis