5. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene zgrade sa bazenom na k.č.br. 2209/3, k.o. Klis