2. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene građevine na k.č.br. 613/4, k.o. Komiža