6. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 1A, na dijelu k.č.br. 1509/1, 1510/1 i 1510/2, k.o. Vrboska