6. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene poluugrađene građevine 2A, na dijelu k.č.br. 1507, 1509/1 i 1509/2, k.o. Vrboska