26. siječnja 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje zgrade stambene namjene na , k.o. Hvar