4. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat krajobraznog uređenja i opremanja gradskog parka Sveti Duh u gradu Visu na k.č.br. 6846/1, k.o. Vis