10. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije građevine društvene namjene - dječji vrtić Tratinčica, Žrnovnica, na k.č.br. 3883, Žrnovnica