15. travnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije građevine društvene namjene, OŠ „Žrnovnica“ na k.č.br. 4941 i k.č.br. 4942, k.o. Žrnovnica