1. veljače 2023.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije i nadogradnje stambene zgrade sa pomoćnim objektom na k.č.br. 389, k.o. Kaštel Štafilić