22. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat stambene građevine na k.č.br. 3420/4, k.o. Klis