8. svibnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat stambene građevine na k.č.br. 4133/5, k.o. Tučepi