4. veljače 2005.

ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 65. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Izvješće o ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u 2004. godini.
3. Izvješće o realizaciji financijskih sredstava Fonda za regionalni razvoj RH koju su dodijeljena Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2004. godinu
4. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za obradu i izbor projekata kandidiranih za Fond za regionalni razvoj.
5. Izvješće Povjerenstva za izradu prijedloga rješenja statusa Lječilišta „Dječje selo“, Baška Voda.
6.  Nacrt prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split.
7. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske.
8. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Domova za starije i nemoćne osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2005. godini.
9. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u Splitsko-dalmatinskoj županiji  u 2005. godini.
10. Nacrt prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije i Kliničke bolnice Split u 2005.
11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o socijalnoj skrbi.
12. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2005. namijenjenih zdravstvu.
13. Prijedlog odluke o visini novčane pomoći djeci hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu i djeci hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid.
14. Nacrt prijedloga odluke o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2005. godini.
15. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2005. godini.
16. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Splitsko-dalmatinske županije u 2005. godini.
17. Prijedlog Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
18. Prijedlog Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu.
19. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005.
20. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2005.
21. Prijedlog zaključka o raspodijeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2005.
22. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava u području rekreacije i športa za 2005. Županijskom savezu školskog športa i Zajednici športskih saveza Splitsko-dalmatinske županije.
23. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje za punjenje pogonskim gorivom plovila i vozila na dijelu k.o. Grohote, predio obala u Rogaču.
24. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje za punjenje pogonskim gorivom plovila i vozila na dijelu k.o. Bol, predio obala.
25. Izvješće o izvršenju Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2004. godinu – davanje mišljenja.
26. Nacrt prijedloga Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2005. godinu – davanje mišljenja.