Postupci nabave

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16) Splitsko-dalmatinska županija kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa.

Dokumenti