Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-77/19 ENTERPRISE SOFTWARE ZA BACKUP 09.12.2019. 16.12.2019. do 13:00 sati
E-BAG-81/19 STRUKTURNO KABLIRANJE IV.KATA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 09.12.2019. 16.12.2019. do 12:00 sati
E-BAG-26/19 USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OD NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE) 24 SATA, ZA ZAPOSLENIKE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 29.11.2019. 11.12.2019. do 13:00 sati
E-BAG-9/19 NABAVA HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 29.11.2019. 05.12.2019. do 12:00 sati
E-BAG-08/19 USLUGE PUTNIČKIH AGENCIJA-NABAVA ZRAKOPLOVNIH KARATA 27.11.2019. 06.12.2019. do 12:00 sati
E-BAG-92/19 SAVJETODAVNE USLUGE ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I USKLAĐIVANJE POSLOVNIH PROCESA SUKLADNO NORMI ISO 9001:2015 26.11.2019. 04.12.2019. do 12:00 sati
E-BAG-86/19 USLUGE IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE NA DIJELU K.O. SPLIT, PREDIO UVALA ŽNJAN 18.11.2019. 28.11.2019. do 12:00 sati
E-BAG-23/19 NABAVA USLUGE SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA,PODRŠKE I ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA INFORMATIČKOM SUSTAVU SDŽ 15.11.2019. 22.11.2019. do 12:00 sati
E-BAG-83/19 USLUGE SAVJETOVANJA U IZRADI DOKUMENTACIJE O NABAVI I PROVOĐENJU POSTUPAKA JAVNE NABAVE U OKVIRU EU PROJEKTA SKRIVENI HABITATI, E-BAG-83/19 14.11.2019. 27.11.2019. do 13:00 sati
E-BAG-22/19 NABAVA USLUGA SAVJETOVANJA, UPRAVLJANJA, PODRŠKE I ODRŽAVANJA WEB APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJEM NA INTERNET I INTRANET RJEŠENJU 13.11.2019. 20.11.2019. do 12:00 sati
245Zadnji