Novosti

Održana 29. sjednica Županijske skupštine

Dana 29. ožujka 2012. , pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Skupštine, održana je 29. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

 

Na početku sjednice predsjednik Skupštine pozvao je vijećnike na odavanje počasti minutom šutnje preminulom nadbiskupu u miru mons Anti Juriću, te nekadašnjem vijećniku Skupštine Josipu Kerumu. Dnevnim red je dopunjen sa dvjema točkama: Prijedlog Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Podkamenica (zapadni dio), te Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Županijske skupštine SDŽ. Nakon rasprave o dnevnom redu isti je prihvaćen većinom glasova, s tim da je 18. točka dnevnog Analiza turističke sezone 2011. godine na području Splitsko-dalmatinske županije i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2012. povućena.

Nakon vijećničkih pitanja prešlo se na dnevni red sjednice. Uvodno izlaganje za 2. točku dnevnog reda: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna SDŽ za 2011. godinu dala je pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Sanja Viculin. Iz izlaganja izdvajamo: Ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 423,3 milijuna kuna što je što je 8,7 milijuna kuna ili 2% manje od plana, odnosno 41,1 milijuna kuna ili 8,9% manje od ostvarenja u 2010. Prihod od poreza i prireza na dohodak – županijski dio 15,5% je ostvaren u iznosu od 135,7 milijuna kuna što je 700 tisuća kuna ili 0,5% više od planiranog, odnosno 1,1 milijun kuna ili 0,8% manje od ostvarenja u 2010. Prihod od poreza i prireza na dohodak za decentralizirane funkcije je ostvaren u iznosu od 69,9 milijuna kuna što je 794 tisuće kuna ili 1,2% više od plana, odnosno 322 tisuće kuna ili 0,5% manje od ostvarenja u 2010. Županijski porezi su ostvareni u iznosu od 23 milijuna kuna što je 44 tisuće kuna ili 0,2% manje od plana, odnosno 841 tisuća kuna ili 3,8% više od ostvarenja u 2010. Neporezni prihodi su ostvareni sa 194,8 milijuna kuna što je 10,1 milijun kuna ili 4,9% manje od plana, odnosno 40,5 milijuna kuna ili 17,2% manje od ostvarenja u 2010. (niže ostvarene pomoći, pomoći EU, prihodi od administrativnih pristojbi i primici, a veće ostvareni prihodi od imovine i prihodi od prodaje nefinancijske imovine). Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 421,3 milijuna kuna, što je 28,9 milijuna kuna ili 6,4% manje od plana, odnosno 41,5 milijuna kuna ili 9% manje od ostvarenja u 2010. Udio rashoda djelatnosti u ukupnim rashodima je 11,7%, programa i rashoda predstavničkog i izvršnog tijela 44,7%, a udio decentraliziranih rashoda i izdataka 43,6%. Struktura ostvarenja rashoda i izdataka prema izvorima pokazuje da su matični rashodi i izdaci ostvareni 6,3%, decentralizirani 0,2%, a svi ostali rashodi financirani iz namjenskih izvora i viška prethodnih godina sa 20% manje od plana. Rezultat poslovanja iznosi 20,3 milijuna kuna od čega se 11 milijuna kuna raspoređuje za već preuzete obveze u 2011. a 9,3 milijuna kuna za nove namjene. Sva radna tijela Skupštine dala su pozitivnu ocjenu na Izvještaj, te je isti nakon osvrta vijećnika prihvaćen većinom glasova od ukupnog broja vijećnika.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2011. podnio je ravnatelj Zlatko Čaljkušić. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 137.087.251 kn, a ostvareni su u iznosu 132.946.108 kn što je oko 3.0 % manje od plana, a oko 4,7 % više u odnosu na 2010. godinu. Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 137.087.251 kn, a ostvareni su u iznosu od 136.055.944 kn što je za oko 0,8 % manje od plana. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su za oko 20,8 % više u odnosu na 2010. godinu. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2011. godini ostvareno je u iznosu od 50.084.178 kn što je 1,1 % iznad plana, a 2010. godine je ostvareno 45.872.784 kn. Na ove rashode odnosi se oko 35 % svih rashoda i izdataka. Investicijsko održavanje županijskih i lokalnih cesta ostvareno je u iznosu od 31.865.510 kn što je oko 5,4 % manje u odnosu na plan, a 2010. je ostvareno 25.817.223 kn. Na ove rashode odnosi se oko 30 % svih rashoda i izdataka. Rashodi za ulaganja u nove ceste planirani su u iznosu od 10.430.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 10.594.037 kn što je oko 1,5 % iznad plana. Za 2010. ostvareno je 3.372.041 kn. Ravnatelj Čaljkušić naglasio je kako su ove godine znatno veća sredstva utrošena na održavanje cesta zbog velike količine snijega. Izvještaje je prihvaćen većinom glasova.

Predsjednik Odbora za javna priznanja Živko Nenadić predstavio je vijećnicima ovogodišnje prijedloge za nagrade Županije. Prijedlozi su, osim jednog, jednoglasno prihvaćeni, predsjednik Skupštine Sapunar najavio je kako će se nagrade uručiti 13. travnja 2012. na svečanoj Sjednici povodom Dana županije. Ovogodišnji nagrađeni su: za životno djelo Nenad Gaćina, akademik Mirko Tomasović i don Lovro Žuljević – Mikas, osobne nagrade: Maja Budrović, Ivanka Luetić Boban, Ivica Luetić, dr.sc. Ilija Protuđer i dr.sc. Goran Sučić, skupne nagrade: Gradska glazba Sinj, Gradska glazba „Zvonimir“, Solin, HNK „Val“, Donja Kaštela, Udruga specijalne jedinice policije „BATT“ i RNK „Split“.
Uslijedila je rasprava o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima SDŽ. Vijećnica Skupštine Nada Grubišić Čabo predložila je na jednoj od proteklih sjednica da se, pored ostalih godišnjih nagrada dodjeli i posebna nagrada za „Ženu godine“ koja je svojim radom i djelovanjem podiže kvalitetu života u Županiji s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugih stajališta. Vijećinici su iznijeli svoja stajališta.

Tako je vijećnik i potpredsjednik Skupštine dr. Ante Nosić predložio da se ova nagrada zove „Osoba godine“. Vijećnica Alač, podsjetila je vijećnike kako je Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova, čiji je bila član, predložilo ovu nagradu prije četiri godine. Ona smatra kako je, obzirom na podzastupljenost žena u svim političkim strukturama ova nagrada opravdana i to stvarno treba biti „Žena godine“. Vijećnik Živko Nenadić smatra kako ovo nije najbolje rješenje. Naime, mišljenja je kako će ova nagrada degradirati žene koje su dobile osobnu nagradu, te je predložio Skupštini i predsjedniku Sapunaru neka ovo bude prvo čitanje. S njim se složio i vijećnik Mirko Klarić koji je u prilog tomu kazao kako se ne koriste ni postojeće mogućnosti nagrađivanja. Predložio je da se ova nagrada uspostavi, ali ne u istoj Odluci kao i nagrade Županije. Svi vijećnici koji su sudjelovali u raspravi, kao i njihovi Klubovi, složili su se da se ova nagrada treba ustoličiti, ali ne u ovakvom obliku već tekst odluke treba doraditi u smislu danih primjedbi. Također, povela se rasprava o tome kada dodijeliti ovu nagradu: na kraju godine, za Dana žena, za Veliku Gospu. Nakon zaista žustre rasprave i konzultacija sa stručnim službama, te na sugestiju predsjednika Sapunara da se ova točka kvalitetno i dobro pripremi, predlagateljica je povukla ovaj prijedlog s tim da se isti uvrsti u točku dnevnog reda za slijedeću sjednicu.
Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području SDŽ u 2011. godini obrazložila je dr. sc. Tatjana Puljak sa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ. Prema odluci skupštine SDŽ u 2011. kakvoća mora za kupanje pratila se na 144 točke na plažama u Županiji. U okviru toga uzorkovano je i analitički obrađeno 1489 uzoraka mora. Na četiri točke u Županiji zabilježeno je iznenadno onečišćenje mora, kada su rezultati ispitivanja pokazali da mikrobiološki pokazatelji prelazi granične vrijednosti za ocjenu „zadovoljavajuće“ Na ostalih 140 točaka praćenja kakvoće mora za kupanje u svih deset ciklusa ispitivanje mora bilo je izvrsne, dobre ili zadovoljavajuće kakvoće. U raspravu se uključila i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo mr.sc. Jasna Ninčević. Predložila je, poučeni dosadašnjim iskustvima, kako bi bilo dobro, u Proračunu ostaviti dio sredstava za ispitivanje iznenadnih onečišćenja. Također, istaknula je kako protekle godine, upravo zahvaljujući dobrim pripremama i brzoj intervenciji, nije bilo nijedno oboljenje uzrokovano onečišćenjem mora. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno, kao i Odluka o određivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području SDŽ. U nastavku sjednice jednoglasno je prihvaćena je Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora. Većinom glasova doneseni su slijedeći zaključci: Zaključak o prihvaćanju Dodatka ugovoru o najmu stana u Splitu, Matoševa 1, Kliničkom bolničkom centru Split, zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje Gradu Visu dijela poslovnog prostora u Visu, Poljana sv. Duha 10, te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje Općini Jelsa poslovnog prostora u Jelsi, Mola bonda b.b. (stara ambulanta).
Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđena je obaveza usklađivanje općih akata s novim odredbama Zakona. S tim u vezi osnovne i srednje škole, te učenički domovi Splitsko-dalmatinske županije su u svojim statutima izvršile odgovarajuće izmjene i dopune, te, zbog već drugih izmjena, izradile novi statut i od Županije kao svog osnivača, sukladno uvodno navedenim odredbama Zakona, zatražile prethodnu suglasnost. U statutima su prvenstveno izmijenjene odredbe u odnosu na sastav i izbor članova školskih odbora, upisa djece u osnovnu školu i objavi natječaja za zapošljavanje djelatnika škola. Sukladno navedenom Skupština je jednoglasno dala prethodnu suglasnost na sve predložene statute. Jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova SDŽ, Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Službeničkog suda SDŽ, Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima SDŽ ima dionice ili udjele, te Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Županijske skupštine SDŽ.
Nakon rasprave i iznošenja mišljenja stručnih službi, Klub vijećnika HDZ-HSS povukao je prijedlog Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Podkamenica (zapadni dio), te predložio da se točka uvrsti u dnevni red slijedeće sjednice.