Novosti

Održana 33. sjednica Županijske skupštine

Pod predsjedanjem Petroslava Sapunara dana 27. rujna održana je 33. sjednica Županijske skupštine. 

Prva točka dnevnog reda bila je Rasprava o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko- dalmatinske županije - radni materijal. Izvjestitelj po ovoj točki, Niko Mrčić, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje SDŽ, naveo je razloge izmjena i dopuna Prostornog plana.  Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske županije“, broj 14/10) započeo je postupak donošenja predmetnih izmjena i dopuna. Sukladno dinamici aktivnosti predviđenoj navedenom Odlukom prije nego Župan utvrdi Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana županije, te isti uputi u proceduru javne rasprave, vijećnici Županijske skupštine provesti će raspravu o Nacrtu tog prijedloga. Stoga je predmetni Nacrt i dostavljen na raspravu vijećnicima Skupštine. Na prethodnim raspravama o ovom predmetu sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne samouprave, te sva nadležna tijela Državne uprave i Javnih poduzeća koji sudjeluju u izradi plana.  U skladu sa zakonskim okvirima i s ostalim prostornim pokazateljima utvrđenih prema posebnim propisima tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima (prometnice, vode, kultura, priroda, i sl.) napravljen je nacrt prijedloga plana. Ovu točku raspravili su skupštinski odbori te dali pozitivnu ocjenu ovom radnom materijalu.

Predsjednik Odbora za lokalnu samoupravu mr.sc. Boris Ćurković iznio je stav Odbora koji je podržao napore oko izrade izmjena i dopuna Prostornog plana. Odbor je zaključio kako treba dobro paziti prilikom intervencija u prostoru. Za ekologe, ovo je intervencija i narušavanje prostora, a za ekonomiste promjena prostornog plana znači razvoj. Ovo dvoje treba dobro uskladiti, završio je mr. sc. Ćurković iznoseći mišljenje Odbora za lokalnu samoupravu. Vijećnici i klubovi također su dali svoje viđenje.

Skupština je donijela Odluku o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje Županijskoj upravi za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije. Zahtjev za zaduženje podnosi se sukladno Zakonu, podzakonskim propisima i općim aktima. Prema Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj:55/09) utvrđena je mogućnost i uvjeti pod kojima se daje predložena suglasnost. Člankom 94. Zakona utvrđeno je da visina zaduženja mora biti utvrđena odlukom o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za pojedinu godinu. Člankom 27. Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 11/11 i 6/12) utvrđeno je: „Županijska uprava za ceste, kao izvanproračunski korisnik, može se zadužiti i davati jamstva samo za investicije uz suglasnost Županijske skupštine. Većinom glasova donesen je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu.

Revizori državnog ureda za reviziju Područnog ureda u Splitu u razdoblju od 16. travnja do 8. kolovoza 2012. obavili su reviziju financijskih izvještaja i poslovanja SDŽ za 2011. godinu. Iz revizijskog izvješća, dostavljenog 8. kolovoza 2012., a u kojem su obuhvaćeni svi prihodi, rashodi, imovina i obveze, razvidno je da Županija ostvaruje uredno i zakonito proračunsko poslovanje. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Lučke uprave splitsko-dalmatinske županije. Svi skupštinski odbori pozitivno su ocijenili i podržali predmetno Izvješće. Vijećnik Vice Visković dao je konstruktivnu primjedbu kako bi uz dostavljeno Izvješće bilo dobro dostaviti i Plan rada, a kako bi se lakše pratilo ostvarenje zacrtanih planova, te tako lakše ocijenio rad ustanove. Donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o prihvaćanju Dodatka Ugovora o kupoprodaji stana u Splitu, Pujanke 24A, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje Zavodu za hitnu medicinu SDŽ, dijela poslovnog prostora Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u ambulanti Trilj, Program sufinanciranja troškova potpore brzobrodskih linija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jednoglasno je prihvaćen Program razvitka lovstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Program obuhvaća projekte koji će se provoditi radi stvaranja uvjeta za razvitak lovstva u lovištima na području Županije iz dijela sredstava ostvarenih na temelju članka 27. Zakona o lovstvu. Program je ocijenjen kao odličan od strane Odbora za lokalnu samoupravu, uz napomenu kako bi se ovaj Program trebao temeljiti i na zaštiti flore i faune na području Županije.

Donošenjem ovog Programa olakšala bi se korisnicima provedba zakonom propisanih aktivnosti i zahvata neophodnih u gospodarenju lovištima i s divljači (povećanje brojnog stanja divljači, popravljanje starosne, spolne, dobne i trofejne strukture divljači, popravljanje stanišno-okolišnih uvjeta za divljač i dr.) kojim se doprinosi razvitku i unapređenju lovstva na području naše županije. Donijeti su zaključci zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 324/1 Z.K.U 17360 K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu, anagrafske oznake Popovića 4, pravo prvokupa kulturnog dobra, 1/8 dijela nekretnine označene kao čestica zgrade 1743 Z.K.U. 831, K.O. Split, anagrafske oznake Split, Krešimirova 6, pravo prvokupa kulturnog dobra, stana položenog u zgradi oznake čestica zgrade 4596, Z.K.U. 4206 K.O. Split, smještenog na I. katu, označen brojem 1, površine 61,02m2, anagrafske oznake Split, Morpurgova poljana broj 1, pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 7226 Z.K.U. 3188, čestica zgrade 7227 Z.K.U. 3186, čestica zgrade 7228 Z.K.U. 3187 sve K.O. Sućurac, pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 1098/2, Z.K.U. 19382 K.O. Split, površine 651m2, anagrafske oznake Split, Sinjska 6. Vijećnici su donijeli odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – istezališta za plovila na dijelu K.O. Komiža, predio „Mali Bodak“, Grad Komiža, na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Split, predio uvala Ovčice, Grad Split, te Odluku o namjeri davanja koncesije za izgradnju (postavljanje) i korištenje luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Hvar, uvala Vinogradišće – otok Sv. Klement, Grad Hvar.

Donijet je Zaključak o davanju mišljenja o prijedlogu za imenovanje načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, te rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića, Imotski, i članova Školskog odbora Srednje škole braća Radić, Kaštel Štafilić – Nehaj. Kao dopuna dnevnog reda uvrštena je točka Izvješće o poslovanju ustanove „DES“ za 2011. godinu. Nakon uvodnog izlaganja pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i EU integracije Ivana Udovičića i ravnatelja ustanove Maria Meštrovića, otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnica Andre Vrgoč i vijećnici Siniša Rudelj i Mirko Klarić. Nakon završene rasprave, a prije glasovanja o Izvješću provedena je prozivka vijećnika, te je utvrđeno da sjednici nije nazočan potrebni broj vijećnika za pravovaljano odlučivanje. S obzirom na tu činjenicu predsjednik Skupštine Sapunar sjednicu je prekinuo, te nastavak iste odredio za dan kad će se održati i naredna redovita sjednica.