Novosti

Oglas o prodaji vozila prikupljanjem ponuda

      REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
URED ŽUPANA 
Klasa: 406-01/11-01/72
Urbroj: 2181/1-02-12-07
Split, 01. kolovoza 2012.

Temeljem Odluke župana Splitsko-dalmatinske županije od 03. srpnja 2012. godine Ured župana Splitsko-dalmatinske županije objavljuje 

OGLAS
o prodaji vozila prikupljanjem ponuda

Korišteno službeno osobno vozilo  Splitsko-dalmatinske županije 
Marka vozila: MERCEDES
Tip i model vozila: 320  E 210
Broj šasije: WDB2110651A067595
Registarska oznaka: ST- 849-KH 
Boja: metalno srebrno siva 7H
Godina proizvodnje: 2002.
Država proizvodnje: Njemačka
Valjanost registracije: neregistrirano
Vozilo je u voznom stanju sa prijeđenih 266.289 km 

II.  UVJETI PRODAJE
Prodaja vozila obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda koja sadrži: 
- naziv, ime i prezime, točnu adresu i OIB ponuditelja 
- te iznos cijene koja se nudi koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene)

Početna prodajna cijena vozila prema procjeni iznosi 74.229,00 kn.
Vozilo se nudi po načelu „viđeno –kupljeno“.
Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo, bez prisutnosti javnosti.
O rezultatima Oglasa ponuditelji će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od otvaranja ponuda.

III. DOSTAVA PONUDA 

Zainteresirani ponuditelji ponude trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, 21 000 Split, 
Domovinskog rata 2, s naznakom: 
“ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijava je pet dana od dana objave na Oglasnoj ploči SDŽ i  web stranici Županije,  www.dalmacija.hr . 
Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnija ponuda smatrat će se ona koja je ranije zaprimljena.

IV. OSTALE OBAVIJESTI

Vozilo se može pogledati  radnim danom tijekom u vremenu određenom za dostavu ponuda u vremenu od 8.00 do 10.00.  Zainteresirani za pregled vozila  mogu se javiti Anti Striniću  na  400-021, odnosno mob 098/422-507 ili Dušanu Buliću na mob 098/225-140 dan ranije. 
Nepotpune i neblagovremene ponude  neće se razmatrati.
Rok plaćanja je osam dana od sklapanja ugovora, kada se biti obavljena primopredaja vozila.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu cijenu. Porez na promet, troškove upisa, kao i sve ostale troškove koji nastanu, a vezani su uz sklapanje kupoprodajnog ugovora snosi kupac. 

Splitsko-dalmatinska županija
              Split