Novosti

Zakazana 33. sjednica Županijske skupštine

U Splitu će se 27. rujna (četvrtak) 2012. s početkom u 10,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 33. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 32. sjednice Županijske skupštine,

2. Rasprava o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije - radni materijal,

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje Županijskoj upravi za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije,

4. Izvješće o financijskoj reviziji Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,

5. Izvješće o radu Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu dopunjeno s izvješćem o radu Upravnog vijeća,

6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije,

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka Ugovora o kupoprodaji stana u Splitu, Pujanke 24A,

8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje Zavodu za hitnu medicinu SDŽ, dijela poslovnog prostora Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u ambulanti Trilj,

9. Prijedlog programa sufinanciranja troškova potpore brzobrodskih linija u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

10. Prijedlog programa razvitka lovstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

11. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 324/1 Z.K.U 17360 K.O. Split, u naravi zgrada i dvor u Splitu, anagrafske oznake Popovića 4,

12. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, 1/8 dijela nekretnine označene kao  čestica zgrade 1743 Z.K.U. 831, K.O. Split, anagrafske oznake Split,    Krešimirova 6,

13. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana položenog u zgradi oznake čestica zgrade 4596, Z.K.U. 4206 K.O. Split, smještenog na I. katu, označen brojem 1,  površine 61,02m2, anagrafske oznake Split, Morpurgova poljana broj 1,

14. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 7226 Z.K.U. 3188, čestica zgrade 7227 Z.K.U. 3186, čestica zgrade 7228 Z.K.U. 3187 sve K.O. Sućurac,

15. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 1098/2, Z.K.U. 19382 K.O. Split, površine 651m2, anagrafske oznake Split, Sinjska 6,

16. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – istezališta za plovila na dijelu K.O. Komiža, predio „Mali Bodak“, Grad Komiža,

17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Split, predio uvala Ovčice, Grad Split,

18. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije za izgradnju (postavljanje) i korištenje luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Hvar, uvala Vinogradišće – otok Sv. Klement, Grad Hvar,

19. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o prijedlogu za imenovanje načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske,

20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića, Imotski,

21. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole braća Radić, Kaštel Štafilić – Nehaj.NAPOMENA: Materijali za točke 19., 20. i 21. bit će dostavljeni na klupe.

Priloženo se dostavlja odgovor Lučke uprave SDŽ na vijećničko pitanje vezano za koncesiju s tvrtkom UNA d.o.o. iz Martijaneca.

S poštovanjem,


                                                                          PREDSJEDNIK          
                                                                 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

                                                            Petroslav Sapunar, prof., v.r.