Održan I. dio 19. sjednice Županijske skupštine

Dana 12. lipnja održan je I. dio  19. sjednice Županijske skupštine. Nakon prihvaćanja dnevnog reda i održanog aktualnog sata prešlo se na točke dnevnog reda. Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. Prihvaćene su odluke o izmjenama i dopunama odluka o donošenju programa  javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, očuvanja kulturne baštine, sportu, zdravstvu te socijalnoj skrbi Splitsko dalmatinske županije za 2023. godinu. Donesena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ te Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Skupština je donijela Odluku o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti i Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. Skupština je donijela Odluku o donošenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu te Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini. Donesena je Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. kao i Odluka o donošenju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj - ožujak 2023. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu te je donesen Zaključak o ispravku greške u Zaključaku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za kupnju medicinske opreme (2 CT uređaja za potrebe radiološke djelatnosti u Hvaru i Imotskom). Skupština je donijela Odluku o prijenosu poslova na Ministarstvo financija-Poreznu upravu, Odluku o davanju suglasnosti za povjeravanjem obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim osobama unutar koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Bene, Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza Regionalnom centru čistog okoliša društvu s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, Odluku o kreditnom zaduženju u svrhu izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom s pretovarnim stanicama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Odluku o određivanju plaće i drugih prava iz rada župana i zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o prijenosu dijela dobiti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Odluku o određivanju visine mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Splitsko-dalmatinsku županiju.