Održana 16. sjednica Županijske skupštine

Sjednica je održana 19. prosinca 2022. Na sjednici je prihvaćena  Godišnja analiza sustava civilne zaštite za 2022. i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2023. do 2025. na području Splitsko - dalmatinske županije, Plan djelovanja Splitsko-dalmatinske županije u području prirodnih nepogoda za 2023. te Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2023. Donesena je Odluka o prijenosu prava vlasništva bez naknade u korist Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije nad pokretninama u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju realizacije izgradnje komunalne vodne građevine: Vodoopskrbni podsustav područja Vučevica sjeverno od A1 (vodosprema sa cjevovodima), Odluka o otpisu potraživanja te Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Skupština je prihvatila Informacija o stanju cestovne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije u nadležnosti Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste Split, Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2021. te je donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom. Donesena je Odluka o pokretanju postupka dopune Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije od 2022. do 2027. te Program potpora za aktivnosti organiziranja i sudjelovanja na sajmovima i sličnim manifestacijama u poljoprivredi i gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije (2023.-2027.). Prihvaćeno je Izvješće o postupku izrade Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i uporabe I. etape kanalizacijske mreže priobalnog dijela Općine Seget-Područje Seget Donji, Općina Seget, Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje dviju luka posebne namjene - sportskih luka na dijelu k.o. Podgora, postojeće sportske luka Porat i postojeće sportska luka Čaklje, Odluka namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja za sportsku namjenu-istezalište za brodice na obali na dijelu k.o. Omiš, predio ušće rijeke Cetine, Grad Omiš, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Omiš, predio Garma-Ravnice, Grad Omiš, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma I kategorije - marine na dijelu k.o. Seget Donji, predio Barbušinac, Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže, na dijelu k.o. Rogoznica, predio ispred hotela Ruskamen, Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Donje Selo, predio uvala Šešula, Općina Šolta, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio ispred hotela Meteor, Grad Makarska, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Grad Stari Grad, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Veselje, Općina Pučišća, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (istočni dio), Grad Hvar te je donesen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća ustanove o prijavi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (skr. NPOO-a) (Referentni broj: NPOO.C1.6.R1-11.01)