Održana 21. sjednica Županijske skupštine

Dana 31. srpnja 2023. godine održana je 21. sjednica Županijske skupštine. Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj-lipanj 2023. iz I. Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025., Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu, Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja za 2022. godinu, Izvješće o radu Županijskih cesta Split d.o.o., društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje u 2022., Izvješće o radu javne ustanove Učilište „Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ za 2022.godinu, te izvješća o radu ustanova u kulturi za 2022. godinu: Centra za kulturu Brač, Muzeja hvarske baštine te Muzeja Cetinske krajine. Doneseno je Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu, Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu te rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Splita i Grada Solina. Skupština je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije o proširenju djelatnosti (medicina rada / medicina rada i sporta), Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije o kupnji-stjecanju aparata za zbrinjavanje infektivnog otpada i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Obrtno tehničkoj školi, Split, za odlučivanje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju pokretne/nepokretne imovine samostalno i za iznose koji prelaze 100.000,00 kuna odnosno 13.272,28 eura te Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza Obrtno tehničkoj školi, Split. Prihvaćen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije kojom se ustupa pravo vlasništva bez naknade u korist RH nad nekretninama položenima u k.o. Trogir radi rekonstrukcije županijske ceste br. 6133 te je donesena Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza Regionalnom centru čistog okoliša društvu s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i Odluka o osnivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije položene u K.O. Kladnjice u korist HEP ODS d.o.o. Elektrodalmacija Split. Skupština je donijela Odluku o potvrđivanju prestanka koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti u spilji Osejava i korištenje terase (štekata) te plaže na dijelu k.o. Kotišina, predio ispred spilje Osejava, Odluku o potvrđivanju prestanka koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrište na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Tiha, Odluku o davanju suglasnosti na brisanje dugovanja iz Registra koncesija koncesionara društva HELIOS FAROS d.d. u predmetu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio ispred hotela Arkada, Rješenje o obustavi postupka produljenja roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i izgradnje ugostiteljskog objekta, na dijelu k.o. Duće, Općina Dugi Rat te Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža (kod luke), Grad Omiš. Prihvaćeni su zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna statuta škola kao i zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa.