Održana 38. sjednica Županijske skupštine

Dana 18. travnja 2017., pod predsjedanjem Petroslava Spunara, predsjednika skupštine, održana je 38. sjednica Županijske skupštine.

Skupština je donijela odluke o izmjenama programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, srednjem školstvu u kulturi i tehničkoj kulturi, očuvanja kulturne baštine, športu, zdravstvu, socijalnoj skrbi te  ulaganja u turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu. Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu i odluka izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2017. godinu.

Vijećnici su donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu. Ukupno planirani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 873 milijuna kuna što je 45,7 milijuna kuna ili 5,5% više od planiranog u početnom Proračunu za 2017., a ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 970,7 milijuna kuna što je 149,9 milijuna kuna ili 18,3% više od planiranog u početnom Proračunu za 2017., te manjak prihoda iznosi 97,7 milijuna kuna. Ukupno planirani primici od financijske imovine iznose 7,5 milijuna kuna što je 5 milijuna kuna ili 200% više od planiranog u početnom Proračunu za 2017., a ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 13,4 milijuna kuna ili 49,3% više od planiranog u početnom Proračunu za 2017., te manjak primitaka od financijske imovine iznosi 5,9 milijuna kuna.

Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017., Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu, Odluka o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom te je prihvaćeno Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom za 2016.

Skupština je donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Odluku o rasporedu preuzetog viška prihoda Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2017. godini te Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.

Donesena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Mornar, na dijelu k.o. Split, predio Uvala Baluni, Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio Cvitačka, Grad Makarska, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio Cvitačka, Grad Makarska, Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Vis, predio otok Budikovac Veli – zapadna plaža, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k. o. Vis, predio otok Budikovac Veli – zapadna plaža, Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Vis, predio otok Budikovac Veli – istočna plaža, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k. o. Vis, predio otok Budikovac Veli – istočna plaža, Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.Duće, predio ispred kampa Delfin, Općina Dugi Rat, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o.Duće, predio ispred kampa Delfin, Općina Dugi Rat, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Vlaška, Grad Stari Grad i Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala Bene, Grad Split.

Skupština je donijela Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, organiziranja posjećivanja, razgledavanja i čuvanja Zelene špilje na dijelu k.o. Vis, predio otok Ravnik, Grad Vis, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Grohote, predio uvala Nečujam – uvala Piškera i uvala Maslinica, Općina Šolta, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat, Općina Bol, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu k.o. Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjak, Općina Dugi Rat, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja javno prometna površina – javno parkiralište i javne pješačke površine na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio Luka, Općina Baška Voda te Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka

Donesena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS VELIKA DRAGA sa pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Okrug, predio Okrug, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS Seget Donji sa pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Seget, predio Seget Donji i Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i posebne upotrebe CS MAVARŠTICA 2 sa pripadajućim cjevovodom, na dijelu k.o. Okrug, predio Okrug.

Prihvaćeni su zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedloe statuta Industrijske škole Split, Srednje strukovne škole bana Josipa Jelačića Sinj, Glazbene škole Dr. fra Ivan Glibotić Imotski, Osnovne škole Neorić-Sutina, Neorić, Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zdravstvene škole Split, Osnovne škole kraljice Jelene, Solin te IV gimnazije Marka Marulića Split.

Doneseno je Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Imotskog, te Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Split, Domaldova 3.