O povjerenstvu

Radi zaštite i promicanja prava pacijenata u Splitsko-dalmatinskoj županiji osniva sePovjerenstvo za zaštitu prava pacijenata kao stručno radno-savjetodavno tijelo Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Zadaće, ciljevi i djelokrug rada Povjerenstva su:
- prati primjenu propisa na području Splitsko-dalmatinske županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
- prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije,
- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije,
- bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
- podnosi Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
- obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
- informiranje javnosti o postojanju Povjerenstva s podacima na koji je Povjerenstvo dostupno javnosti, a sve redovno objavljivati na internet stranici Županije
- obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.