Popis prava pacijenata

Svakom pacijentu jamči se opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta uz poštivanje njegovih osobnih stavova.

Prema odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata ("Narodne Novine 169/2004, 37/2008") prava pacijenata su:


1. pravo na suodlučivanje i obaviještenost, 
2. pravo na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog/terapijskog postupka, 
3. pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji, 
4. pravo na povjerljivost i održavanje osobnih kontakata, 
5. pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene  ustanove, 
6. pravo na privatnost,  
7. pravo na naknadu štete