O Savjetu mladih

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju savjete mladih uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.

Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

U okviru svoga djelokruga savjet mladih:

– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade

– u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja

– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih

– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih

– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta mladij Splitsko-dalmatinske županije

  • PREDSJEDNIK SAVJETA MLADIH: Ivan Jagnjić
  • ZAMJENIK PREDSJEDNIKA: Domagoj Goreta