Izborni mandat vijećnika

Na temeljem članka 6. Poslovnika Županijske skupštine verificira se mandat vijećnika Županijske skupštine i to:

1. MARIN BABAROVIĆ
2. DANICA BARIČEVIĆ
3. ALJOŠA BAŠIĆ
4. KLEMENT BAŠIĆ
5. IGOR BATOŠIĆ
6. NEVENKA BEČIĆ
7. MARKO BERTOLINO
8. VLATKA BILOBRK VUČEMILO
9. TONĆI BOŽANIĆ
10. DRAŽEN BUDIMIR
11. MILICA CIPCI
12. ANTE ĆALETA
13. DAMIR ĆOSIĆ
14. MILE DADIĆ
15. GORAN DODIG
16. DUJE DRAGANJA
17. dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ
18. dr.sc. NIKŠA JAJAC
19. MARIJAN JOKANOVIĆ
20. ANTE JUKIĆ
21. dr.sc.ANAMARIJA JURČEV SAVIČEVIĆ
22. ŽELJKO KERUM
23. LUKA KOLOVRAT
24. dr.sc. DAMIR KRSTINIĆ
25. LOVRO KUŠČEVIĆ
26. MILAN LAŽETA
27. VEDRAN LENDIĆ
28. NENSI MALBAŠA
29. DAMIR MARGETA
30. ANTE MIHANOVIĆ
31. SANDRA MITROVIĆ-NIKŠIĆ
32. dr.sc. IGOR MORNAR
33. ZDRAVKO MULIĆ
34. ŽIVKO NENADIĆ
35. VICE ORŠULIĆ
36. KRUNO PERONJA
37. ANTE PEROŠ
38. ANTE PUPAČIĆ
39. VELJAN RADOJKOVIĆ
40. SANDRA RUSSO
41. ANTE SANADER
42. PETROSLAV SAPUNAR
43. KRISTIJAN SINDIK
44. MARKO SKEJO
45. IVO SORIĆ
46. ANITA ŠIMAC RAKO
47. JURE ŠUNDOV
48. MARIO TOMASOVIĆ
49. ANDREA VRGOČ
50. ROBERT VULIĆ
51. MARIO ŽAJA

Na 2. sjednici Županijske skupštine održanoj 26. srpnja 2013. uvidom u dostavljenu dokumentaciju Mandatna komisija je utvrdila kako je vijećnik Goran Dodig dopisom od 25. srpnja 2013. izvijestio predsjednika Skupštine o stavljanju svog mandata u stanje mirovanja iz osobnih razloga. Koalicija stranaka HDZ, HČSP, HSP AS, HSLS, HDS i BUZ sukladno dogovoru odredila je Petra Kaćunka za svog člana u Županijskoj skupštini. Odluka o istom zaprimljena je 25. srpnja 2013. Utvrđeno je kako dana 26. srpnja 2013. prestaje mandata vijećniku GORANU DODIGU, a istoga dana započinje mandat vijećniku PETRU KAĆUNKU.

Na 3. sjednici Županijske skupštine održanoj 16. rujna 2013. vijećniku MARINU BABAROVIĆU, sukladno odredbi članka 80. Zakona o lokalnim izborima, prestao je s danom 12. rujna 2013. mandat vijećnika. Sukladno istom Zakonu dana 13. rujna, ANTE BAČIĆ započeo je obnašati dužnost vijećnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na 7. sjednici Županijske skupštine održanoj 19. veljače 2014. vijećniku ŽELJKU KERUMU, sukladno odredbi članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima, prestao je s danom 9. siječnja 2014. mandat vijećnika. Sukladno odredbi članka 81. stavka 3. istog Zakona dana 9. siječnja 2014. KATJA JONJIĆ započela je obnašati dužnost vijećnice Županijske skuštine Splitsko-dalmatinske županije. 

Na 7. sjednici Županijske skupštine održanoj 19. veljače 2014. vijećniku ANTI JUKIĆU, sukladno odredbi članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima, prestao je s danom 28. siječnja 2014. mandat vijećnika. Sukladno odredbama članka 81. stavka 3. istog Zakona dana 28. siječnja 2014. NEVEN PAŽANIN započeo je obnašati dužnost vijećnika Županijske skuštine Splitsko-dalmatinske županije. 

Na 7. sjednici Županijske skupštine održanoj 19. veljače 2014. vijećniku ANTI MIHANOVIĆU, sukladno odredbi članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima, prestao je s danom 18. veljače 2014. mandat vijećnika. Sukladno odredbi 81. stavka 3. istog Zakona dana 18. veljače 2014. TOMISLAV BULJAN započeo je obnašati dužnost vijećnika Županijske skuštine Splitsko-dalmatinske županije. 

Na 9. sjednici Županijske skupštine održanoj 21. svibnja 2014. vijećniku JURE ŠUNDOV, sukladno odredbi članka 79. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima, prestao je s danom 10. travnja 2014. mandat vijećnika. Sukladno odredbama članka 81. stavka 3. istog Zakona dana 10. travnja 2014. SAŠA HORVAT započeo je obnašati dužnost vijećnika Županijske skuštine Splitsko-dalmatinske županije. 

Na 30. sjednici Županijske skupštine održanoj 14. lipnja 2016. godine  vijećniku ANTI ĆALETI, sukladno odredbi članka 80. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), utvrđuje se prestanak mandata 14. lipnja 2016., jer je imenovani promijenio prebivalište.  Sukladno odredbama istog Zakona dana 10. lipnja 2016. MORANA MARTINIĆ DRAGAN  (Bobanac) započela je obnašati dužnost vijećnice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

 

Na 31. sjednici Županijske skupštine održanoj 27. srpnja 2016. godine  vijećniku LOVRI KUŠČEVIĆU, sukladno odredbi članka 79. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), utvrđuje se mirovanje mandata po sili zakona sa danom 24. siječnja 2016., jer je imenovani prihvatio obnašanje nespojive dužnosti.  Sukladno odredbama istog Zakona dana 27. srpnja 2016. IVNA GRGIĆ započela je obnašati dužnost vijećnice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.