Novosti

Održana 30. sjednica Županijske skupštine

Dana 14. lipnja pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Županijske skupštine održana je 30. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

 

Na samom početku sjednice predsjednik Mandatne komisije Milan Lažeta podnio je slijedeće izvješće: Uvodim u dostavljenu dokumentaciju Mandatna komisija utvrdila je kako je vijećnik Ante Ćaleta dopisom od 31. svibnja 2016. izvijestio predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o prestanku mandata vijećnika Županijske skupštine jer je promijenio prebivalište na adresu Zagreb, Dubrava 116, s danom 30. svibnja 2016. Stranke SDP-HNS-HSU sukladno Sporazumu o zajedničkom izlasku na izbore za Županijsku skupštinu Splitsko-dalmatinske županije, odredile su Moranu Martinić Dragan za svoju članicu u Županijskoj skupštini. Odluka o istom zaprimljena je 10. lipnja 2016.       Utvrđuje se da je dana 30. svibnja 2016. prestao mandat vijećniku Anti Ćaleti radi prestanka prebivališta na području Splitsko-dalmatinske županije. Vijećnici Morani Martinić Dragan započinje mandat u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije dana 10. lipnja 2016. godine.

 

U nastavku sjednice, nakon aktualnog sata vijećnici su prihvatili Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2016. i projekcije za 2017. i 2018., te programe o izmjenama programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, srednjem školstvu, Program o izmjenama Programa javnih potreba očuvanja kulturne baštine,  javnih  potreba u kulturi i tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu te socijalnoj skrbi na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu. Prihvaćen je Program o izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka,  zatim Izmjena i dopuna Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2016., Program o izmjenama i dopunama Programa razvoja turizma i pomorstva području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu. Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj 2016. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2016. i projekcije za 2017. i 2018., s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju, te je donesena Odluka o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. Prihvaćeno je Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju godišnjeg Programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015., s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju,  Izvješće o poslovanju Županijskih cesta Split d.o.o. za 2015., s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju, Izvješće o poslovanju Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. za 2015. s Prijedlog zaključka o prihvaćanju, te je donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i Odluka o rasporedu sredstava Općini Lećevica temeljem Okvirnog Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama između Splitsko-dalmatinske županije i Općine Lećevica u svezi izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.  Skupština je prihvatila Izmjenu i dopunu Programa potpore projektima jedinica lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom većinskom vlasništvu putem subvencioniranja kamate kredita (2014.-2017.). Donesena je Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela benzinske postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja, Općina Selca, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela benzinske postaje na dijelu k.o. Selca, predio uvala Radonja, Općina Selca, Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc), Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Pučišća, predio uvala Luke (rt Stutiski Protuc), te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Kašjuni. Skupština je dala prethodnu suglasnost na prijedloge statuta i izmjene i dopune statuta škola. Doneseno je Rješenje o opozivu i izboru predstavnika otoka Splitsko-dalmatinske županije u Otočno vijeće i Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Makarske.