Novosti

Održana 31. sjednica Županijske skupštine

Dana 27. srpnja 2016. godine, pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara, održana je 31. sjednica Županijske skupštine.

 

Na samom početku sjednice predsjednik Mandatne komisije Milan Lažeta podnio je slijedeće izvješće: Uvodim u dostavljenu dokumentaciju Mandatna komisija utvrdila je da je vijećnik LOVRO KUŠĆEVIĆ imenovan ministrom graditeljstva i prostornog uređenja, (Rješenje o imenovanju KLASA: 080-02/1601/20, URBROJ: 5030115/1-16-01 od 22. siječnja 2016., Narodne novine“, broj 8/16), te je time ispunjen uvjet iz članka  78. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), radi prihvaćanja nespojive dužnosti. Koalicija stranaka HDZ-HČSP-HSP AS-HSLS-HDS-BUZ sukladno Sporazumu o zajedničkom izlasku na lokalne izbore te 1. Dodatku Sporazuma o zajedničkom izlasku na lokalne izbore, odredila je gospođu Ivnu Grgić za svoju članicu u Županijskoj skupštini. Lovri Kuščević utvrđuje se mirovanje mandata po sili zakona sa danom 24. siječnja 2016. sukladno članku 79. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12), jer je imenovani prihvatio obnašanje nespojive dužnosti.

Vijećnici Ivni Grgić započinje mandat u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije dana 27. srpnja 2016.

 

Nakon aktualnog sata prešlo se na dnevni red. Skupština je prihvatila Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj 2016. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. i Izvješće o stanju u gospodarstvu u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2015. godinu. Prihvaćena su izvješća o stanju u zdravstvenim ustanovama za 2015. godinu: Zavodu za hitnu medicinu SDŽ za 2015., Domu zdravlja SDŽ, Ljekarni SDŽ, Stomatološkoj poliklinici Split, Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo SDŽ Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“, te domovima za starije i nemoćne osobe Split, Lovret, Makarska i Vis. Skupština je prihvatila izvješća za 2015. godinu Centra za kulturu Brač, Muzeja hvarske baštine i Muzeja Cetinske krajine. Prihvaćeno je Izvješće o radu Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u 2015. te Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu.

 

Donesena je Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Korita i Pizdica na otoku Visu. Ovom se Odlukom, u cilju osiguranja zaštite izvorišta Korita i Pizdica od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost, utvrđuju zone sanitarne zaštite izvorišta i propisuju mjere zaštite i sanacije izvorišta, sanitarni i drugi uvjeti održavanja i druge zaštitne mjere. Mjere zaštite i sanacije izvorišta Korita i Pizdica propisuju se radi sprječavanja nepovoljnog djelovanja na njihovu izdašnost i zdravstvenu ispravnost vode za piće. Provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama sanitarne zaštite Izvorišta od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona sanitarne zaštite.

 

Skupština je donijela odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k. o. Hvar, predio ispred hotela Amfora, Grad Hvar, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja kupališta Bonj na dijelu k. o. Hvar, Grad Hvar, na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o.Trogir, predio Brigi-Lokvice, na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k. o. Trogir, predio ispred ex Duhanke te na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja mrjestilišta morskih organizama, uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka.

Donesene su i odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ribogojilišta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Donje Selo, predio uvala Šešula, na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio Luka i na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Borče – Milna, otok Hvar. Županijska skupština donijela je Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Milna, predio uvala Smrčeva, te odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe CS Kaštel Lukšić I, na dijelu k.o. Kaštel Lukšić, predio Puntica, na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe CS Strožanac i kanalizacijske cijevi (fekalni kanal S2) na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio Strožanac, na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe kanalizacijske cijevi za kanalizacijski sustav Split-Solin, I. etapa, sliv Stobreč, kanalizacijska mreža podsliva naselja Stobreč, na dijelu k.o. Stobreč te na pomorskom dobru u svrhu posebne upotrebe kanalizacijskih cijevi za podmorski ispust Stobreč, na dijelu k.o. Stobreč.

Donesena je Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio Rudari, Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k. o. Vis, predio otok Budikovac Veli – istočna plaža, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k. o. Vis, predio otok Budikovac Veli – zapadna plaža, te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma I kategorije – marine na dijelu k.o. Seget Donji, predio Barbušinac. Na današnjoj sjednici prihvaćeni su zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta Osnovne škole Dugopolje, Dugopolje, Statuta Obrtničke škole Split, Statuta III. Gimnazije Split te Statuta Srednje škole Bol, Bol. 

Skupština je donijela rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije,  Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ te Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Šolta.

Županijska skupština donijela je Zaključak o davanju potpore Nastavnom zavodu za javno zdravstvo SDŽ. Radi se o potpori prijedlogu koju Skupština daje NZJZ SDŽ, a koji se upućuje Vladi RH (Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu financija), a koje se odnosi na brisanje neporeznih davanja (Registra parafiskalnih nameta) i to: naknade za edukacije o higijeni osoblja koje radi u neposrednom kontaktu s hranom i zdravstvenih pregleda na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom.