Novosti

Održana 33. sjednica Županijske skupštine

Održana 33. sjednica Županijske skupštine

Danas je, pod predsjedanjem predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara održana 33. sjednica Županijske skupštine. 

Skupština je prihvatila Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Splitsko-dalmatinske županije za 2015. Na temelju odredbi članka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Županije za 2015. Revizijom, koja je provedena od 22. veljače do 1. rujna 2016. obuhvaćeni su financijski izvještaji i poslovanje. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, te je zato izraženo bezuvjetno mišljenje.

Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za rujan 2016. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. te je dana prethodna suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016.

Donesena je Odluka o prijenosu sredstava u svrhu sanacije objekata i nabavu imovine osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2016. godini te Odluka o sudjelovanju Splitsko-dalmatinske županije u osnivanju i djelovanju Udruge za jadransko nasljeđe HERA.

Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje u provedbi projekta „HERA – Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“. Projekt HERA provodi se temeljem Ugovora o partnerstvu (Partnership Agreement, 1ºSTR/0008) sklopljenog između Zadarske županije, kao Vodećeg partnera Projekta HERA, i Splitsko-dalmatinske županije kao i ostalih partnera. Cilj Udruge je razviti zajedničku prekograničnu platformu na području jadranskog bazena za razvoj održivog turizma, pomoću provedbe novih modela upravljanja održivim turizmom kao pokretačem razvoja u jadranskom bazenu i smanjenje sezonalnosti turizma kroz promidžbu prirodnih i kulturnih potencijala. Zadarska županija kao vodeći partner odgovorna je za provođenje aktivnosti 4.1.1 „Osnivanje Udruge za jadransko nasljeđe HERA“ radi osiguravanja održivosti rezultata postignutih provedbom Projekta HERA, a svi ostali partneri pozvani su sudjelovati kao suosnivači.

Donošenje ove Odluke trebalo bi ostvariti indirektan pozitivan učinak na županijski proračun kroz povećanje prihoda od poreza na dohodak uslijed rezultata rada udruge (produljenje turističke sezone, povećanje broja noćenja, povećanje turističke potrošnje, smanjenje stope nezaposlenosti). Također, njeno donošenje predstavlja daljnji iskorak Splitsko-dalmatinske županije u rješavanju aktualnih problema turističkog tržišta, uspostavljanju kvalitetne transnacionalne suradnje sa susjednim regijama te jačanju vlastitih kapaciteta za reagiranje na izazove i promjene na turističkom tržištu.

Donesena je Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio Cvitačka, Grad Makarska, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Mornar, na dijelu k.o. Split, predio Uvala Baluni, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene - sportske luke, na dijelu k.o. Kaštel Gomilica, predio Giričić, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja garažnih mjesta, wellness centra i ugostiteljske terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio ispred ex hotela Ambasador te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Komiža, predio uvala Mezoporat, otok Biševo,

Skupština je dala prethodnu suglasnost na prijedloge osnovnih i srednjih škola. Doneseno je Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Makarske i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Muzeja Cetinske krajine – Sinj.