Novosti

Usvojen Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu

Na 35. sjednici Županijske skupštine, održane 21. prosinca 2016. godine pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Skupštine, usvojen je Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Ukupni prihodi i primici Proračuna SDŽ planiraju se u 2017. u iznosu 829,8 mil kn što je 1,9% manje u odnosu na Rebalans II. u 2016., 881,7 mil kn u 2018. što je 6,3% više od 2017. i 810 mil kn u 2019. što je 8,1% manje od 2018. Prihodi proračunskih korisnika se u 2017. planiraju sa rastom od 3,7% u odnosu na 2016., rastom od 2,9% u 2018. u odnosu na 2017. i padom od 2% u 2019. u odnosu na 2018. Ukupno planirani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2017.  iznose 827,3 mil kn što je 15,4 mil kn ili 1,9% manje od planiranog u Rebalansu II. u 2016., a ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2017. iznose 820,8 mil kn što je 105 mil kn ili 11,4% manje od planiranog u Rebalansu II. u 2016., te višak prihoda iznosi 6,5 mil kn. Ukupno planirani primici od financijske imovine u 2017. iznose 2,5 mil kn što je 700 tisuća kn ili 21,9% manje od planiranog u Rebalansu II. u 2016., a ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2017. iznose 8,9 mil kn što je 2,4 mil kn ili 36,6% više od planiranog u Rebalansu II. u 2016., te manjak primitaka od financijske imovine iznosi 6,5 mil kn.

Usvajanju Županijskog proračuna za 2017. godinu prethodilo je usvajanje programa javnih potreba u predškolskom, osnovnom školstvu, srednjem školstvu, očuvanja kulturne baštine, kulturi i tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, ulaganja u turizam i pomorstvo, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka, protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu, kao i Program ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2017. godinu. Usvojen je i Odluka o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu, te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o županijskim porezima.

Skupština je donijela Odluku o raspodjeli sredstava za izgradnju osnovne škole s dvoranom u naselju Ninčevići, Solin. Prihvaćen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu.  

Skupština je donijela Odluku o proglašenju kanjona rijeke Cetine značajnim krajobrazom. Ovom Odlukom „Kanjona rijeke Cetine“ površine 6.492,99 ha, na području Grada Omiša, Grada Trilja, Općine Zadvarje i Općine Šestanovac proglašava se zaštićenim dijelom prirode u kategoriji značajni krajobraz. Donesena je Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova, Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2017.-2020.). Prihvaćena je Godišnja analiza sustava civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji te Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Splitsko-dalmatinske županije za 2017./2018.

Skupština je donijela Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene- sidrišta na dijelu k. o. Sutivan, predio uvala Stipanska, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k. o. Sutivan, predio uvala Stipanska, Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ribogojilišta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Donje Selo, predio uvala Šešula, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ribogojilišta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Donje Selo, predio uvala Šešula, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Gradac, predio Rudari, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala Bene, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Vlaška, Grad Stari Grad, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu k.o. Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjak i Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja, organiziranja posjećivanja, razgledanja i čuvanja Zelene špilje na dijelu k.o. Vis, predio otok Ravnik, Grad Vis. Prihvaćen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zdravstvene škole, Split, zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Gimnazije Dinka Šimunovića, Sinj i Ekonomsko-birotehničke škole, Split, te Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Splitu, Kukočeva 1. Skupština je donijela Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Cetinske krajine, Sinj i Odluku o davanju ovlaštenja Županu za potpisivanje ugovora o izgradnji Centra za posjetitelje Splitsko-dalmatinske županije.