Novosti

Izrađena Analiza ranjivosti i rizika na učinke klimatskih promjena za područje otoka Brača

Cilj ovog projekta je poboljšati praćenje klimatskih promjena, adaptacija efektima, prevencija i minimiziranje negativnih učinaka, te korištenje potencijalnih prednosti i mogućnosti pozitivnih učinaka klimatskih promjena uz implementaciju unaprijed definiranih strateških mjera. Projekt će obuhvaćati definiranje zajedničke metodologije za definiranje i implementaciju strategija, razmjenu znanja vezanog za problematiku klimatskih promjena i energetsku učinkovitost, te analizu, mjerenje i skladištenje klimatskih podataka, investicijskih i financijskih planova te strateških rizika i mogućnosti u svrhu daljnjeg investiranja i pokretanja novih poslovnih aktivnosti.

 

Splitsko-dalmatinska županija zajedno sa predstavnicima JLS otoka Brača i vanjskim stručnjacima sudjelovala je pri izradi

Analiza ranjivosti i rizika na učinke klimatskih promjena za područje otoka Brača, na razini svake

jedinice lokalne samouprave (Grad Supetar te općine Bol, Sutivan, Postira, Milna, Pučišća,

Nerežišća i Selca),koja predstavlja stručnu podlogu za izradu Zajedničkog Akcijskog plana energetski

održivog razvitka i klimatskih promjena, sve u okviru INTERREG V-A projekta pod nazivom

„JOINT SECAP Zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima“

(eng. Joint SECAP – Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas).

 

 

Dokumenti za preuzimanje