28. svibnja 2019.

Održana 22. sjednica Županijske skupštine

Dana 28. svibnja 2019., pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara, održana je 22. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na sjednici je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.. Donesene su odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u osnovnom školstvu, srednjem školstvu, kulturi i tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu, Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području SDŽ te Programa ulaganja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša i  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko- dalmatinske županije „More i krš“ za 2019. godinu. Skupština je donijela odluke o izmjenama odluka o donošenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju, očuvanju kulturne baštine – Ustanova u kulturi, socijalnoj skrbi, razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka te Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Prihvaćen je Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko- dalmatinske županije za 2019. godinu te Izvješće o provedbi projekta upravljanja imovinom i stanju nekretnina u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, Odluku o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Koordinacije za  ljudska prava Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta JAVNE USTANOVE RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.), odluke o pokriću manjka Doma za starije i nemoćne osobe Split i Doma za starije i nemoćne osobe Makarska za 2018. godinu. Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije te je prihvaćeno Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima te načinu trošenja sredstava  za upravljanje pomorskim dobrom i održavanju i planiranju na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini. Donesen je Zaključak o izmjenama i dopunama Regionalnog programa uređenja i   upravljanja morskim plažama na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru svrhu gospodarskog korištenja akvakulture, marikulture i uzgajališta na dijelu k.o. Gornje Selo, predio uvala Vela Luka, otok Šolta, Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Duće,  predio ispred kampa Delfin, Općina Dugi Rat, Odluka davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Bene, Grad Split. Skupština je donijela Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja hvarske baštine, Odluku  o promjeni naziva Područne škole Podbablje Gornje, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2019. godini te odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statute i Izmjene i dopune Statuta osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija te zaključke o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra.