26. veljače 2024.

Održana 26. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Na sjednici je donesen Programa rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2024. , Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za 2024. te Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za rad članova Županijske skupštine i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije. Skupština je donijela Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije kao i Odluku o osnivanju Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćeno je Izvješće o radu Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2023. Izvješće o upravljanju i raspolaganju nekretninama za 2023. godinu te Informacije o radu radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2023. Donesena je Odluka o  davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora Splitsko-dalmatinske županije i poslovnih prostora pravnih osoba kojima je Splitsko-dalmatinska županija osnivač, vlasnik ili pretežiti vlasnik, Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji te Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine 

Skupština je donijela Odluke o izmjenama Odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za općine i gradove na području Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu organiziranja posjećivanja, razgledavanja i čuvanja Modre špilje na dijelu k.o. Komiža, predio otok Biševo, Grad Komiža, Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža, Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Komiža, predio Lučica i Pol Guspu, Grad Komiža, Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma I kategorije - marine na dijelu k.o. Seget Donji, predio Barbušinac, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža (kod luke), Grad Omiš, Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja plažnog ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio gradska plaža, Grad Omiš, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog  korištenja ugostiteljskog objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Omiš, predio Punta, Grad Omiš, Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – benzinske postaje na dijelu k.o. Stari Grad, predio Račice. Prihvaćeno je Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini te Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini. Donesena je Odluka o nabavi i načinu plaćanja medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije (CT uređaj u Makarskoj) kao i Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije o kupnji- stjecanju aparata ICP-MS za uzorkovanje teških metala u zraku i drugo, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije o kupnji- stjecanju aparata ICP-MS za uzorkovanje teških metala u vodi, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na nabavu Digitalnog mamografa za Omiš i dvaju Kontrastnih ultrazvučnih aparata za Split i Kaštela te Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Mreže javne zdravstvene službe. Skupština je donijela rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje gradova Komiže, Omiša i Trilja te su doneseni zaključci o davanju prethodne suglasnosti na statute škola. Doneseni su zaključci o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra.