15. prosinca 2020.

Održana 38. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 14. prosinca 2020. , pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Skupštine, održana je 38. Sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Skupština je prihvatila Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. Prihvaćene su odluke o izmjenama i dopuni odluka o donošenju programa javnih potreba u osnovnom školstvu, srednjem školstvu, kulturi i tehničkoj kulturi, Odluka o izmjenama Odluka o donošenju Programa javnih potreba očuvanja kulturne baštine - Ustanova u kulturi, odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju programa javnih potreba u sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu. Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka i Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2020. godinu. Prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu. Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko- dalmatinske županije za 2020.

Prihvaćeno je Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2020. iz Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, te je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinke županije za 2020., Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2020. i Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2020. Skupština je donijela Odluku o visini turističke pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu, Odluku o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Aglomeracije Split-Solin i njoj gravitirajućeg područja, Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Aglomeracije Kaštela-Trogir i njoj gravitirajućeg područja te Odluku o raspodijeli sredstava Gradu Sinju za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture (prometnica, vodoopskrba, odvodnja i elektromreža) do pretovarne stanice „Mojanka“ u gospodarskoj zoni Kukuzovac na području Grada Sinja. Prihvaćena je Godišnja analiza sustava civilne zaštite za 2020., Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2021. do 2024. i Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2021. do 2023. na području Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koje se odnose na nabavku 4. uređaja za digitalnu mamografiju, 11. digitalnih RTG, 4. UZV uređaja te Vakum homogenizatora. Skupština je donijela zaključke o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnog prostora Goranu Kordiću, dr.dent. med. u Splitu, Ninska 1, Nenadu Saviću, dr.dent.med. u Kaštel Starom, Put Štalija 13, Filipu Koprčini, dr.dent.med. u Splitu, Požeška 8, Ani Maglici, dr. dent.med. u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 4, Ivani Lovrić Podrug, dr.dent.med. u Otoku, Trg Franje Tuđmana 6, Darku Graniću, dr.med. u Podgori, Put Sv. Vicenca 1 i Siviji Maslov-Kružičević, dr.med.spec. obiteljske medicine u Kaštel Sućurcu, Kneza Trpimira 1.  Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u najam kadrovskog stana u Srijanima, Donji Dolac medicinskoj sestri Veri Kaćunko. Skupština je donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i tobogana na dijelu k.o. Makarska - Makar, predio Donja Luka, Grad Makarska, Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Donje selo, predio uvala Šešula, Općina Šolta i Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja garažnih mjesta, wellness centra i ugostiteljske terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio ispred ex hotela Ambasador. Skupština je donijela zaključke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna statuta osnovnih i srednjih škola. Prihvaćena je Odluka o odricanju svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj po osnovi darivanja nekretnine Splitsko-dalmatinskoj županiji.