Županijska skupština

 • donosi Statut Županije,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi Program rada,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije,
 • donosi Proračun, odluku o izvršavanju Proračuna i godišnje izvješće Proračuna Županije,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine,
 • donosi odluku o suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o dodjeli županijskih nagrada i drugih javnih priznanja,
 • osniva radna tijela,
 • razmatra i odlučuje o izvješću o županovom radu koji župan podnosi polugodišnje, a po zahtjevu Županijske skupštine i češće,
 • razmatra i odlučuje o izvješću o pojedinim pitanjima iz županova djelokruga ukoliko to zatraži,
 • raspisuje referendum o razrješenju župana i njegovih zamjenika sukladno zakonu
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Županije čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
 • donosi odluke o pokroviteljstvima,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug županijskih upravnih tijela,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom stavljeni u njezin djelokrug.

Županijska skupština ima 47 člana, koji se biraju na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Prijava nazočnosti sjednici Županijske skupštine