Županijska skupština

 • donosi Statut Županije
 • donosi Poslovnik i Program rada Županijske skupštine
 • donosi proračun Županije, odluku o izvršavanju proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj 
  o izvršenju proračuna 
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Županije čija ukupna vrijednost prelazi 0,5%, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna od iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Županijske skupštine
 • donosi odluku o suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave
 • odlučuje o dodjeli županijskih nagrada i drugih javnih priznanja
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug županijskih upravnih tijela
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela sukladno posebnoj odluci, te bira, 
  imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, 
  komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug 
  predstavničkog tijela.

Županijska skupština ima 47 članova, koji se biraju na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Prijava nazočnosti sjednici Županijske skupštine