Search

Upravni odjeli

Upravni odjeli

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i ostalih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima, u Županiji se ustrojavaju upravni odjeli i službe (upravna tijela).

Ustrojavanje upravnih tijela uređuje Županijska skupština posebnom odlukom. 

Upravnim tijelima upravljaju rukovode pročelnici koje imenuje i razrješava župan sukladno Zakonu.  

(Statut Splitsko-dalmatinske županije "Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 125/19, 22/20 i 21/21)

Upravna tijela obavljaju upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županije te povjerene poslove državne uprave i jedinica lokalne samouprave, sukladno zakonu, Statutu i drugim propisima.

Župan ustrojava Ured za unutarnju reviziju, koji za svoj rad izravno odgovara Županu.

U Županiji se ustrojavaju upravna tijela i to:

(Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 161/19, 170/22 i 155/23)