Djelokrug poslova Kabineta župana

Kabinet župana obavlja stručne i savjetodavne poslove vezane za zaprimanje predmeta, predstavki i pritužbi građana naslovljenih na adresu ili ruke Župana, raspoređivanje i/ili obrada, praćenje kretanja i arhiviranje navedenih predmeta, administrativni, stručni i savjetodavni poslovi iz područja odnosa s javnošću, organiziranje konferencija za medije, poslovi informiranja, promidžbe i web portala Županije, poslovi iz područja protokola, sponzorstva i pokroviteljstva i poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje Županije s medijima. U Kabinetu župana obavljaju se i ostali savjetodavni poslovi iz djelokruga rada Županije. Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Dokumenti