Djelokrug poslova Upravnog odjela za financije

Upravni odjel za financije obavlja upravne, stručne i analitičke poslove vezane za izradu, praćenje i izvršenje Proračuna, prati i koordinira ostvarenje proračunskih prihoda, sudjeluje u provođenju postupka prisilne naplate, obavlja poslove kontrole korištenja proračunskih sredstava, kao i poslove suštinske kontrole izjava o fiskalnoj odgovornosti trgovačkih društava i ustanova čiji je osnivač i vlasnik, odnosno pretežiti vlasnik Županija, koordinira u provedbi financijskog upravljanja i kontrola i u provedbi propisa o fiskalnoj odgovornosti.

Rješava po žalbama na rješenja jedinice lokalne samouprave o razrezu općinskih odnosno gradskih poreza za jedinice lokalne samouprave koje nisu zaključile ugovor s nadležnom Poreznom upravom.

Upravni odjel utvrđuje rješenjem porez na cestovna motorna vozila, neposrednim rješavanjem bez provedbe ispitnog postupka.

U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi javne nabave za sva upravna tijela na temelju njihovih planova, kao što je priprema i izrada prijedloga jedinstvenog plana nabave s postupkom i načinom nabave, provedba postupka javne nabave sukladno planiranim sredstvima i donesenoj odluci o početku postupka, sklapanje ugovora o javnoj nabavi s izabranim ponuditeljima, obavljanje nadzora o izvršenju, vođenje evidencije o javnoj nabavi te izrada odgovarajućih izvješća.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Dokumenti