Djelokrug poslova Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja graditeljstva i prostornog uređenja te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela.

Prati stanje u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja. Obavlja poslove i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim ustanovama.

Provodi postupke procjene nekretnina sukladno Zakonu i vodi registar istih. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • - provođenje postupaka prijenosa zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave,
 • - provođenje postupaka sporazumnog utvrđivanja naknade za predano zemljište

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

 

KONTAKTI  UPRAVNOG ODJELA

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje

Područje gradnje

Zakoni

 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19)
 • Zakon o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 76/1330/14130/1739/19118/20)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15114/18110/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15118/18110/19)
  Napomena:  Ovaj Zakon stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja je stupila na snagu 1. lipnja 2017.  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 86/12143/1365/1714/19)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Zakon o općem upravnom postupku

("Narodne novine" broj 47/09)


Uredbe

 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
  („Narodne novine“ broj 46/13)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 98/12)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14154/14)

Odluke

 • Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 119/185/19)
 • Odluka o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine
  ("Narodne novine" broj 140/20)

Uredbe i Odluke EU

 • Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ
  (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)
  Napomena: Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76) (stupa na snagu 16. lipnja 2014. godine)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda
  (Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode
  (Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama
  (Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 od 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 25)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 27
 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 29)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 68, 15.3.2016, str. 4–11)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1936/2015 оd 8. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 282, 28.10.2015., str.34)  
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1958/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str.181)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1959/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str. 184)
 • Odluka Komisije (EU) 2017/133 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14342:2013 „Drvene podne obloge: značajke, ocjena sukladnosti i označivanje” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 21, 26.1.2017., str. 113 – 115)  
 • Odluka Komisije (EU) 2017/145 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena – Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu – Specifikacija” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 22, 27.1.2017., str. 62–64)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1475 оd 26. siječnja 2017. o klasifikaciji svojstva otpornosti na smrzavanje za glineni crijep iz norme EN 1304 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 211, 17.8.2017., str. 1)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/959 оd 24. veljače 2017. o klasifikaciji svojstava horizontalnog slijeganja i kratkoročne apsorpcije vode za na mjestu oblikovane toplinsko-izolacijske proizvode od celuloznog punila (LFCI) iz norme EN 15101-1 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 145, 8.6.2017., str. 1-3)  
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ
  (Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 1-3)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar 
  (Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 4-5)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 оd 3. kolovoza 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar
  (Službeni list Europske unije L 329, 13.12.2017., str. 1-3
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/771 оd 25. siječnja 2018. o primjenjivom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sidrenih naprava koje se upotrebljavaju za građevine i namijenjene su za sprečavanje pada osoba s visine ili za zaustavljanje pada s visine u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 129, 25.5.2018., str. 82 – 83)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/779 оd 19. veljače 2018. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava konstrukcijskih sendvič-panela s metalnom oblogom u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 131, 29.5.2018., str. 23 – 24)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/450 оd 19. ožujka 2019. o objavljivanju europskih dokumenata za ocjenjivanje za građevne proizvode sastavljenih radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
  (Službeni list Europske unije L 77, 20.3.2019., str. 78-79.)
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/451 оd 19. ožujka 2019. o usklađenim normama za građevne proizvode sastavljenima radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 77, 20.3.2019., str. 80-82)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1188 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava povezanih s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila i tende
  (Službeni listu Europske Unije L 187, 12.7.2019., str. 11–13
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1342 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava u vezi sa zrakopropusnosti plastičnih i staklenih krovnih svjetlarnika te krovnih poklopaca
  (Službeni list Europske Unije L 211, 12.8.2019., str. 1-3)
 • Delegirana odluka Komisije (EU) 2019/1764 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture ​
  (Službeni list Europske Unije L 270, 24.10.2019., str. 81-83)

Pravilnici

 • Pravilnik o upisu u razred revidenata
  („Narodne novine“ broj 50/20
 • Pravilnik o manje složenim radovima
  („Narodne novine“ broj 14/20
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  („Narodne novine“ broj 118/1965/20
  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata („Narodne novine", broj 64/1441/15105/1561/1620/17), osim članaka 27. do 29. Pravilnika.
 • Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 118/19)
  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“, broj 103/08147/0987/10129/11), osim odredaba članka 4. stavaka 4. i 5., članka 16. i Tablice 1. toga Pravilnika i Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode („Narodne novine“, broj 103/08).​
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 112/1734/1836/1998/1931/20)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata
  („Narodne novine“ broj 98/99, 29/0320/17)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  („Narodne novine“ broj 46/1898/19
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
  („Narodne novine“ broj 78/13)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 113/08)
 • Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
  („Narodne novine“ broj 85/15)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 15/19)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  („Narodne novine“ broj 32/1472/20)
 • Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište
  („Narodne novine“ broj 42/14)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
  („Narodne novine“ broj 43/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
  („Narodne novine“ broj 47/14)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 88/1790/201/21)
  Napomena: Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine« broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, i 77/17).  Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, broj 81/1229/13 i 78/13) u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
  („Narodne novine“ broj 111/14107/1520/1798/19121/19)
 • Pravilnik o održavanju građevina
  („Narodne novine“ broj 122/1498/19)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15133/1560/20)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  („Narodne novine“ broj  77/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15)
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje
  ("Narodne novine" broj 55/20)

Naputak

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  („Narodne novine“ broj 56/14)

Tehnički propisi

 • Tehnički propis za prozore i vrata
  („Narodne novine“ broj 69/06)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
  („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
  („Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
  („Narodne novine“ broj 110/08)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
  („Narodne novine“ broj 5/10)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 35/18104/19)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj 128/1570/1873/1886/18102/20) - stupio na snagu 1. siječnja 2016. 
 • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
  („Narodne novine" broj 4/1524/1593/15133/1536/1658/16104/1628/1788/1729/1843/19
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije
  („Narodne novine" broj 17/17,75/20)  
  • Tehnički propis za zidane konstrukcije
   („Narodne novine“ broj 01/07)
  • Tehnički propis za drvene konstrukcije
   („Narodne novine“ broj 121/0758/09125/10136/12)
  • Tehnički propis za čelične konstrukcije
   („Narodne novine“ broj 112/08125/1073/12136/12)
  • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
   („Narodne novine“ broj 119/09125/10136/12)
  • Tehnički propis za betonske konstrukcije
   („Narodne novine“ broj 139/0914/10125/10136/12
  • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
   („Narodne novine“ broj 80/13)
   Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (4. ožujka 2017. godine) ovi Tehnički propisi prestaju važiti, uz iznimku da se norme iz popisa sadržanih u tim Tehničkim propisima koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).
   Nadalje, glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano prema tim Tehničkim propisima smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.
 • Tehnički propis za staklene konstrukcije
  („Narodne novine" broj 53/17)  - stupio na snagu 15. lipnja 2017. godine

Ostalo


Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  („Narodne novine“ broj 76/07pdf38/0955/1190/1150/12)
  Vezani zakoni:
  • Zakon o zaštiti okoliša

(„Narodne novine“ broj 80/13 članak 278. stavak 2.)

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  („Narodne novine“ broj 55/12 članak 31. stavak 6.)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
  („Narodne novine“ broj 69/09128/10136/1276/13)
 • Zakon o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 86/0825/13)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 90/11)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 101/11)
 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 175/03 i 100/04 - redakcijski pročišćeni tekst)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  („Narodne novine“ broj 116/0756/11)
 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
  („Narodne novine“ broj 90/10111/1055/12)
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 21/0957/10126/1048/1181/1268/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika
  („Narodne novine“ broj 6/00)
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 117/0725/0869/1019/1340/14)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 79/1441/1575/15)
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  („Narodne novine“ broj 108/04)
  NAPOMENA: stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14) prestaju važiti odredbe članka 12. i članka 13. ovoga Pravilnika
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 48/14150/14133/1522/1649/1687/1617/1777/17)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 33/1087/10146/1081/11100/11130/1281/13136/14119/15)
  Napomena: Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (20. travnja 2018. godine) ovaj Tehnički propis prestaje važiti.
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  („Narodne novine“ broj 64/1441/15105/1561/1620/17)
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
  („Narodne novine“ broj 103/08)
  Napomena: Danom stupanja na snagu Pravilnika o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (12. prosinca 2019. godine) ovaj Pravilnik prestaje važiti.
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 103/08147/0987/10129/11)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  („Narodne novine“ broj 32/1469/1427/15)

Područje prostornog uređenja

 

Zakoni

 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15118/18110/19)
   
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15114/18110/19)
   
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 78/15)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 16/07124/10121/169/17)
  Vezani zakoni:
  • Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
   („Narodne novine“ broj 152/08)
  • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
   („Narodne novine“ broj 56/13)
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
  („Narodne novine“ broj 56/1352/1850/20)
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatosti
  („Narodne novine“ broj 25/18)

  Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
  ("Narodne novine" broj 102/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku

("Narodne novine" broj 47/09)

 


Uredbe

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 08/1737/17129/1718/1997/19128/19)
   
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14154/14)
   
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja
  („Narodne novine“ broj 115/15)

Odluke

 • Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja
  („Narodne novine“ broj 39/18)
 • Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 119/185/19)

Pravilnici

 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  („Narodne novine“ broj 118/1965/20
   
 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst
  („Narodne novine“ broj 29/8336/85 i 42/86)
   
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
  („Narodne novine“ broj 106/9839/0445/04163/04148/10 (prestao važiti), 9/11)
   
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
  („Narodne novine“ broj 135/10)
   
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  („Narodne novine“ broj 12/1456/14)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

(„Narodne novine“ broj 48/1419/15)

 • Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
  („Narodne novine“ broj 122/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15)
   
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj  136/15)
   
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj  93/17)
   
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  („Narodne novine“ broj 105/17108/17)
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje
  ("Narodne novine" broj 55/20)

Naputak

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  („Narodne novine“ broj 56/14)

Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 74/14)
   
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  („Narodne novine“ broj 76/07pdf38/0955/1190/1150/12)
  Vezani zakoni:
  • Zakon o zaštiti okoliša
   („Narodne novine“ broj 80/13 članak 278. stavak 2.)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
   („Narodne novine“ broj 55/12 članak 31. stavak 6.)
    
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  („Narodne novine“ broj 116/0756/11)
   
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
  („Narodne novine“ broj 117/12)
   
 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 30/9468/9835/9961/0032/02 i 100/04)
   
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 117/0725/0869/1019/1340/14)

Područje procjene vrijednosti nekretnina

Zakoni

 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16)

Uredbe

 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj 115/15)
 • Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 28/19
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 08/1737/17129/1718/1997/19128/19)

Pravilnici

 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 105/15)
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
  („Narodne novine“ broj 68/20) - stupio na snagu 20. lipnja 2020.
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj 93/17)

Zakonodavstvo EU

 • Direktiva 2014/17/ЕU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 Tekst značajan za EGP
  (Službeni list Europske unije L 60, 28.2.2014., str. 34)

Ostali dokumenti i informacije


Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 74/14)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 79/14)
 • Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
  („Narodne novine“ broj 114/15122/15) - prestao važiti 19.06.2020.

Dokumenti