Djelokrug poslova Upravnog odjela za opću upravu

Upravni odjel za opću upravu obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom  koji se odnose na:

 • osobna stanja građana - promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 • registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
 • upis udruga i upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • provođenje postupka osiguranja dokaza i izvršenje nenovčanih obveza,
 • upis zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • registar sindikata i sindikata više razine te registra poslodavaca i poslodavaca više razine,
 • evidencije kolektivnih ugovora,
 • odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći,
 • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

Upravni odjel obavlja i poslove koji se odnose na rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora.

U sastavu Upravnog odjela, sukladno Uredbi o područjima matičnih ureda („Narodne novine“, broj 2/98), su: MU Split, MU Trogir, MU Vrgorac, MU Sinj, MU Hvar, MU Jelsa, MU Imotski, MU Zagvozd, MU Vrlika, MU Trilj,  MU Makarska, MU Vis, MU Cista Provo, MU Kaštel Sućurac, MU Kaštel Novi, MU Solin, MU Supetar i MU Omiš.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
 
KONTAKTI
 

OBRASCI

 OSOBNA STANJA GRAĐANA

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama - članak 21. 

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske - Isprave iz državnih matica (gov.hr)

 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

UDRUGE GRAĐANA

VAŽNA OBAVIJEST UDRUGAMA

Preporuka Vlade Republike Hrvatske, Ureda za udruge a koja se odnosi na zaštitu privatnosti djece i njihovih osobnih podataka od strane udruga koje se financiraju iz javnih izvora.

               NOVI OBRASCI :

REGISTAR BIRAČA

ZAKLADE

         VAŽNA OBAVIJEST ZAKLADAMA

       NOVI OBRASCI

REGISTAR UDRUGA - SINDIKATI

PO OVLAŠTENJU PROČELNIK

Josip Matković, mag. hist

.....
 • 021/450-310
 • Domovinskog rata 4, 21 000 Split
 • opca-uprava@dalmacija.hr

Obavijesti