Djelokrug poslova Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja izrađuje prijedloge i nacrte akata za Župana i Županijsku skupštinu, obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske i stručne poslove vezano uz rad Župana i Županijske skupštine iz djelokruga njihovog rada. Obavlja pravne, stručne i administrativno-uredske poslove vezano za  organiziranje sjednica Županijske skupštine, pripremu, realizaciju, otpremu i arhiviranje akata usvojenih na Županijskoj skupštini, stručne i administrativne poslove vezano za rad radnih tijela Županijske skupštine, pružanje pravne i druge stručne pomoći vijećnicima Županijske skupštine. Prati i kontrolira nomotehničku izradu nacrta prijedloga i prijedloga općih i pojedinačnih akata ostalih upravnih tijela Županije za Župana i Županijsku skupštinu, surađuje s drugim upravnim tijelima Županije, središnjim tijelima državne uprave, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu Županije u cilju što uspješnijeg ostvarenja Programa rada Županijske skupštine. Objavljuje akte Župana i Županijske skupštine u službenom glasilu Županije. Obavlja poslove vezane za statusna prava službenika i namještenika te dužnosnika Županije. Obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjela za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja:

 

 

PO OVLAŠTENJU PROČELNICA

Marija Čizmić mag.iur.

.....
  • 021/400-252
  • 021/400-087
  • Domovinskog rata 2, 21000 Split
  • marija.cizmic@dalmacija.hr